Fuss Magazyn

Fuss Magazyn

Animacja to za mało

Sie­dzisz na obskur­nym mate­racu w małym, cia­snym pokoju z odra­pa­nymi ścia­nami. Masz za to cał­kiem zgrabne nogi, mini i buty na obca­sie. Nagle drzwi otwie­rają się z hukiem, jakiś facet każe ci wyjść na ulicę. Szybko, bez ocią­ga­nia się. Po chwili sto­isz już na chod­niku, ktoś pyta się, „za ile?”, ktoś mówi, że powin­naś sobie zna­leźć lep­sze zaję­cie. Chcesz uciec. Nic prost­szego – wystar­czy zdjąć gogle VR.

cały tekst

 

Konfesjonał, limuzyna i fajerwerki. Kiedy muzyka to za mało

Nie­ważne, czy jesteś gwiazdą muzyki pop, czy roc­ko­wym gigan­tem – jeśli chcesz, żeby na twoje kon­certy przycho­dziły tłumy, oprócz muzyki musisz dać publicz­no­ści coś wię­cej. Niech będzie to wiel­kie show, które sprawi, że każdy wycią­gnie z kie­szeni nawet kil­ka­set dola­rów i będzie prze­ko­nany, że to naj­le­piej wyko­rzy­stane pie­nią­dze w jego życiu.

cały tekst

 

Internet? Uwaga! Ratunku! Pomocy!

Kilka mie­sięcy temu użyt­kow­nicy por­tali rand­ko­wych zadrżeli na wieść o ujaw­nie­niu przez hake­rów nazwisk klien­tów ser­wisu Ash­ley­Ma­di­son.com. Szybko oka­zało się, że drżeć powinni głów­nie męż­czyźni, bo ponad 95 proc. kont kobiet jest tam… fał­szywa. Por­tal rekla­muje się sło­wami: „Życie jest krót­kie. Czas na romans”. To ile czasu i pie­nię­dzy zmar­no­wał każdy z 31 milio­nów zare­je­stro­wa­nych tam face­tów, by wśród oce­anu bootów zna­leźć realną moż­li­wość zdrady, wie­dzą tylko oni sami.

cały tekst

Jak ratować świat smartfonem?

Smart­fona ma każdy z nas. Mobilne urzą­dze­nie służy nam do komu­ni­ka­cji ze świa­tem: uma­wia­nia się na spo­tka­nia za pomocą smsów, na randki przy uży­ciu Tin­dera, infor­mo­wa­nia zna­jo­mych na Face­bo­oku o tym, co wła­śnie zro­bi­li­śmy, a na Insta­gra­mie o tym, co zje­dli­śmy. Obok mnó­stwa apli­ka­cji spo­łecz­no­ścio­wych powoli roz­wi­jają się apli­ka­cje spo­łeczne, które mogą spra­wić, że rze­czy­wi­stość wokół nas sta­nie się tro­chę lep­sza, tro­chę bar­dziej przy­ja­zna. Wystar­czy odro­bina zaan­ga­żo­wa­nia i wspól­nego dzia­ła­nia, by udo­wod­nić, że we wznio­śle brzmią­cym zda­niu „razem możemy wię­cej” kryje się bar­dzo dużo prawdy.

cały tekst