Jak ratować świat smartfonem?

Smart­fona ma każdy z nas. Mobilne urzą­dze­nie służy nam do komu­ni­ka­cji ze świa­tem: uma­wia­nia się na spo­tka­nia za pomocą smsów, na randki przy uży­ciu Tin­dera, infor­mo­wa­nia zna­jo­mych na Face­bo­oku o tym, co wła­śnie zro­bi­li­śmy, a na Insta­gra­mie o tym, co zje­dli­śmy. Obok mnó­stwa apli­ka­cji spo­łecz­no­ścio­wych powoli roz­wi­jają się apli­ka­cje spo­łeczne, które mogą spra­wić, że rze­czy­wi­stość wokół nas sta­nie się tro­chę lep­sza, tro­chę bar­dziej przy­ja­zna. Wystar­czy odro­bina zaan­ga­żo­wa­nia i wspól­nego dzia­ła­nia, by udo­wod­nić, że we wznio­śle brzmią­cym zda­niu „razem możemy wię­cej” kryje się bar­dzo dużo prawdy.

Czytaj dalej Jak ratować świat smartfonem?